Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 οι μαθητές θα έρθουν στο σχολείο χωρίς τσάντες για να παρακολουθήσουν τη γιορτή για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Τη γιορτή έχει αναλάβει η Ε΄ τάξη του σχολείου μας. Οι μαθητές θα έρθουν στις 09:45 π.μ. στο χώρο του σχολείου και θα αποχωρίσουν περίπου στις 11:00 π.μ.  Η γιορτή θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Δροσιάς.

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α΄ΤΑΞΗ:
-Εισαγωγή στις έννοιες των Ολυμπιακών – Παραολυμπιακών Αγώνων και ιστορικά στοιχεία.
1)Αφιέρωμα στα Παραολυμπιακό αγώνισμα : Τρέξιμο τυφλών.
-Προσομοίωση της μετακίνησης των τυφλών στον χώρο του γηπέδου . Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ζευγάρια όπου το ένα παιδί φορούσε μάσκα και το παιδί - συνοδός το καθοδηγούσε.
-Σκυταλοδρομία των ζευγαριών με ήπιο τρέξιμο.
2)Άλμα εις μήκος
-Άλμα χωρίς φόρα.
-Άλμα με φόρα.
3)Ρίψη ακοντίου
-Ρίψη αφρώδους πτητικού αντικειμένου.
 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δ΄ΤΑΞΗ:
1)Αφιέρωμα στα Παραολυμπιακό αγώνισμα :Ρίψη ακοντίου
-Ριψη ακοντίου από καθιστή θέση
2)Καλαθοσφαίριση
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες αγοριών και κοριτσιών Δ1-Δ2 και έπαιξαν φιλικούς αγώνες μεταξύ τους.
-Διαγωνισμός επιτυχημένων καλαθιών (ντρίμπλα-σταμάτημα-σουτ)
-Αγώνες καλαθοσφαίρισης μεταξύ αγοριών
- Αγώνες καλαθοσφαίρισης μεταξύ κοριτσιών.
                                                                                                                ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Δημοπράτηση Κυλικείων 25ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας, 19ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας και Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς.


Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω νομοθεσία
α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α
Α1. Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου των 25ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας, 19ου Δημοτικού
Σχολείου Χαλκίδας και Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς.
Β1. Συγκροτεί τριμελής επιτροπές οι οποίες θα διενεργήσουν τους παραπάνω διαγωνισμούς αποτελούμενες
από τους : Μπαλογιάννη Μάνο, Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Χαλκιδέων, Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων και τον πρόεδρο ή τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων των 25ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας, 19ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας και
Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς.
Γ1. Καθορίζει τους όρους των διαγωνισμών ως εξής:
1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α βαθμιας Εκπ/σης Αβάντων 50 στην
Χαλκίδα :
α) Για το 25ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας στις 19 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ
β) Για το 19ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας στις 19 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ
και γ) Για το Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς στις 19 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πμ
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο σε κάποιο διαγωνισμό δεν υπάρξει πλειοδότης ο
διαγωνισμός θα επαναληφθεί την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου την ίδια ώρα.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας .
Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
β) Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου
3. Δικαιολογητικά συμμετοχής
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό
από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα,
προσθήκες, διορθώσεις. Η προσφορά αυτή δεν θα είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) Ευρώ)
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική
επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή
κοινοτικά νομικά πρόσωπα)
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)
η) Ποσό εγγύησης 300,00 € (ευρώ).
Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού πλην
αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα επιστραφεί άτοκα μετά τη λήξη της
σύμβασης.
Ο πλειοδότης οφείλει να καταβάλλει με την υπογραφή της σύμβασης, ποσό που να καλύπτει
συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου
δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)
4. Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) έτη με δυνατότητα ανανέωσης έως τρία επιπλέον έτη.
5. Καταβολή μισθώματος
Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη
στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων
μαθητών κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις.
6. Ο πλειοδότης που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου θα πρέπει να
γνωρίζει ότι:
α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο
β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής
γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΤΕΒΕ
δ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας
ε) Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Δ41γ/Γ.Π/οικ.93828
(ΦΕΚ1183 τ.Β΄/31-8-2006) Υπουργική Απόφαση.
στ) Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου
και του Δ/ντή του σχολείου
ζ) Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο
η) Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου,
απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου.
Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.
Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια
την καταγγελία της σύμβασης.
7. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές
απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.
Με ευθύνη της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε
τοπική εφημερίδα και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.