Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2016-17 πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου 2016.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή/τριας στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Δεν απαιτείται η προσκόμισή του από τους γονείς αλλά αναζητείται από το σχολείο.
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας  (Α.Δ.Υ.Μ.).Το έντυπο δίνεται από το σχολείο.
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση της Διευθύντριας του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.